Retail Uniteds hantering av personuppgifter

För Retail United är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i dessa riktlinjer. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss! Adressen är Retail United AB, Repslagargatan 17B, 118 46 Stockholm. Organisationsnummer 556291-2807

Maila eller ring Andreas Broman, andreas.broman@retailuinted.se alt 072-888 18 66

Du har också alltid rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen www.datainspektionen.se eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Så här behandlar Retail United dina personuppgifter

Dessa riktlinjer beskriver Retail Uniteds behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Retail Uniteds tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Retail United AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Retail United dina personuppgifter?

Retail United samlar in personuppgifter om dig exempelvis när du: registrerar dig för ett nyhetsbrev på Retail Uniteds webbplats, fyller i en intresseanmälan, när du deltar vid olika säljaktiviteter, mässor och evenemang, när du kontaktar oss eller på annat sätt fyller i uppgifter som bildar en grund för framtida avtal eller för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vilka uppgifter behandlas?

Retail United behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Retail United uppgifter om dig?

Retail United behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, för att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Vidare behandlas dina personuppgifter vid garantiåtagande, vid kund och leverantörsundersökningar för att vi ska ge dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster, för att skicka marknadsföringserbjudanden om Retail Uniteds kommande projekt och andra erbjudanden. När har Retail United AB rätt att behandla dina personuppgifter? För att Retail United ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddslagstiftning, en så kallad laglig grund.

De lagliga grunder vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på är:

• fullgörande av avtal för att vi ska kunna fullgöra vår åtaganden gentemot dig, och för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt för att kunna uppfylla våra garantiåtaganden.
• Rättslig förpliktelse för att vi ska kunna uppfylla de skyldigheter vi har enligt lag och efterleva tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagen.
• Intresseavvägning för att genomföra kund och leverantörsundersökningar samt för att skicka marknadsföringserbjudanden om Retail Uniteds kommande projekt och andra erbjudanden. Vi anser att vårt intresse av att förbättra våra tjänster och produkter och marknadsföra oss själva överväger ditt intresse av att vi inte ska behandla dina uppgifter för dessa ändamål.
• Samtycke kan också vara en laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter. Om vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter kommer vi att inhämta det separat och du kommer att få klar och tydlig information om vad du samtycker till. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på uppgifterna ovan.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Retail United och Retail Uniteds personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU/EES. Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot er och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela information med tredje part såsom koncernbolag, leverantörer, underleverantörer eller samarbetspartners. Att vi ”kan komma att” i detta sammanhang innebär inte att vi med automatik gör så. Enbart efter noggrant övervägande och mot laglig grund kommer i förekommande fall information att delas.

Hur skyddas dina uppgifter?

Retail United värnar om din integritet. Retail United arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Retail United sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig ett s.k. registerutdrag. Vid upprepade registerutdrag förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrativ avgift. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. Det gäller t ex om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, om du återkallar sitt samtycke och ingen annan rättslig grund är tillämplig eller om uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. Retail United kan inte radera vissa personuppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och annan behandling som grundar sig på intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter vänligen skicka ett brev till oss. Brevet måste vara underskrivet och innehålla en kopia på en id-handling. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Svaret kommer att skickas till den adress där du är folkbokförd.

Ändringar

Retail United har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. När vi gör större ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla.